Regulamin przyjęć

Pobierz Regulamin w formacie PDF

Informacje praktyczne: wpisowe wynosi 20 zł, składka miesięczna to 15 zł. Pliki można wysłać mailem na info@ttf.tychy.pl, jeden mail max 15MB albo wygodniej i prościej przez wetransfer.com. Decyzja zajmuje zazwyczaj kilka dni. 

Regulamin przyjęć członków zwyczajnych
Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego

1. Zasady przyjmowania
Członkiem zwyczajnym Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego (TTF) może zostać zgodnie ze statutem każdy obywatel polski i cudzoziemiec, mający prawa publiczne, który ukończył 18 rok życia oraz:
- zapozna się ze statutem Stowarzyszenia,
- uzna cele i zadania Stowarzyszenia,
- złoży podpisaną deklarację,
- podda się poniższej procedurze kwalifikacyjnej i spełni jej wymagania.

2. Procedura kwalifikacyjna
Kandydat zobowiązany jest do złożenia zdjęć do wglądu co najmniej 3 zestawów fotograficznych (1 zestaw minimum 6 zdjęć) wykonanych dowolną techniką, w formie cyfrowej lub w postaci odbitek w formacie nie mniejszym niż 20x30 cm. Może również złożyć informację o swoich osiągnięciach fotograficznych, kursach, wystawach, nagrodach itp. Złożone prace podlegają ocenie podczas zebrania Zarządu Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego, bez obecności zainteresowanego. Zarząd w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów podejmuje decyzję o przyjęciu, bądź odrzuceniu kandydatury. Przy równej ilości głosów decyduje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności – Wiceprezes Zarządu. O powziętej decyzji Zarząd Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego informuje kandydata.

3. Obowiązki kandydata
Przyjęty kandydat zobowiązany jest do:
- dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 20 zł (słownie: dwudziestu złotych) na konto Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego,
- wpłaty składki członkowskiej,
- przestrzegania postanowień statutu Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego.

4. Płatność pierwszej składki
Pierwsza składka członkowska płatna jest w taki sposób, że wraz z wpisowym opłaca się kwotę za pełne miesiące członkostwa w danym kwartale (np. osoba przyjęta do TTF w dniu 15 stycznia płaci składkę za luty i marzec czyli razem 30 zł).

5. Rezygnacja
Brak wpłaty wpisowego i składki w ciągu 1 miesiąca od decyzji pozytywnej będzie traktowane jako rezygnacja kandydata z ubiegania się o status członka Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Pobierz Regulamin w formacie PDF

Uwaga: na podstawie pkt 3 uchwały zarządu TTF nr 2015/11/01 z dnia 19.11.2015 roku uwzględniono zmianę wysokości składki członkowskiej i zmieniono punkt 4 regulaminu.

Tyskie Towarzystwo Fotograficzne
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kojarzymy się z:
Regulamin przyjęć TTF, dołącz, kandydat, składka, rekrutacja, przyjęcia