Statut TTF

Pobierz Statut TTF w formacie PDF

Statut Tyskiego Towarzystwa Fotograficznego (tekst jednolity)

Rozdział I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Nazwa Towarzystwa brzmi Tyskie Towarzystwo Fotograficzne, zwane dalej Towarzystwem.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Tychy.

§ 4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnych celach i profilu działania.

§ 6

Towarzystwo może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem „Tyskie Towarzystwo Fotograficzne” oraz skrótu TTF.

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI

§ 7

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków.

§ 8

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, popularyzacja wiedzy o fotografii, rozwijanie umiejętności i inspirowanie członków oraz innych zainteresowanych do twórczych działań w zakresie fotografii.

§ 9

Towarzystwo jest organizatorem walnych zebrań członków, posiedzeń Zarządu, komisji statutowych i problemowych, spotkań klubowych i towarzyskich oraz przyznaje wyróżnienia i nagrody dla twórców i działaczy w dziedzinie fotografii poprzez nadawanie im odznaczeń TTF lub w inny sposób zgodny z regulaminami ustalonymi przez Zarząd TTF.

§ 10

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prezentacje, promocje twórczości fotograficznej we własnej galerii oraz w innych podobnych ośrodkach w kraju i za granicą, organizację wystaw fotograficznych, konkursów, plenerów, spotkań autorskich oraz wydawanie informatorów, folderów i katalogów.
 2. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji twórczości fotograficznej.
 3. Dokształcenie w zakresie techniki, technologii, estetyki i historii fotografii.
 4. Upowszechnianie fotografii, jej walorów artystycznych, poznawczych i kulturotwórczych.
 5. Prowadzenie działalności organizacyjnej Towarzystwa.
 6. Branie czynnego udziału w upowszechnianiu fotografii jako sztuki w ramach przedsięwzięć kulturalnych organizowanych na terenie kraju i poza jego granicami.

§ 11

Podstawowymi formami realizacji działalności Towarzystwa są:

 1. Prowadzenie własnej, stałej galerii fotografii oraz przygotowywanie wystaw fotograficznych do prezentacji w kraju i za granicą; wymiana wystaw i doświadczeń fotograficznych z analogicznymi Stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 2. Organizowanie spotkań dyskusyjnych, dokonywanie oceny artystycznej prac fotograficznych, organizowanie konkursów fotograficznych, wycieczek i plenerów fotograficznych.
 3. Przygotowywanie prelekcji, odczytów, spotkań autorskich, pokazów, projekcji, wykładów, seminariów, sympozjów i kursów fotograficznych, prowadzenie poradnictwa, czytelni i biblioteki fotograficznej.
 4. Współpraca z władzami miasta, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sztuki fotografii oraz z wydawnictwami i mediami.

Rozdział III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Członkowie dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski i cudzoziemiec, który ukończył 18 lat, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych oraz uznający cele i zadania Towarzystwa.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie decyzji Zarządu Towarzystwa, podjętej w oparciu o pisemną deklarację i złożone do oceny prace fotograficzne, zgodnie z regulaminem przyjęć zatwierdzonym przez Zarząd.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele i zadania Towarzystwa oraz udzielająca stałego materialnego poparcia.
 2. Członek wspierający nie posiada czynnych i biernych praw członka zwyczajnego.
 3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie podpisanej deklaracji.

§ 15

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi w dziedzinie fotograficznej, działalności naukowej, publicystycznej, artystycznej lub organizacyjnej.
 2. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie.

§ 16

 1. Członkowie zwyczajni
  • mają prawo:
   1. wyborcze - czynne i bierne we władzach Towarzystwa,
   2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa,
   3. do korzystania z wszelkich udogodnień, urządzeń i imprez Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd,
   4. posiadać legitymację członkowską,
  • mają obowiązek:
   1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
   2. aktywnego uczestnictwa w pracach Towarzystwa i przestrzegania porządku organizacyjnego,
   3. popierania działalności Towarzystwa oraz regularnego opłacania składek członkowskich.
 2. Członkowie wspierający
  • mają prawo:
   1. brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa oraz posiedzeniach Zarządu,
   2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa,
  • mają obowiązek:
   1. realizować zadeklarowane zobowiązania wobec Towarzystwa.
 3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członka zwyczajnego i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. zgłoszenia na piśmie wystąpienia z Towarzystwa,
 2. prawomocnego wyroku Sądu Koleżeńskiego,
 3. prawomocnego wyroku karnego, orzekającego utratę praw publicznych,
 4. decyzji Zarządu podjętej w związku z zaleganiem z płatnością składek członkowskich przez okres powyżej jednego roku,
 5. śmierci członka,
 6. likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym lub zaniechania zadeklarowanych zobowiązań wobec Towarzystwa.

§ 18

Od decyzji Zarządu lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o utracie członkostwa przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia.

Rozdział IV
WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 19

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie członków
 2. Komisja Rewizyjna
 3. Zarząd
 4. Sąd Koleżeński

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się co cztery lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebrania zwoływane są ze szczególnie ważnych przyczyn na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 liczby członków.

§ 21

Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd. Pisemne zawiadomienia z podaniem terminu i porządku obrad winny być doręczone członkom na czternaście dni przed terminem zebrania.

§ 22

Walne Zebranie wybiera przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród członków nie wchodzących w skład władz Towarzystwa.

§ 23

Do właściwości Walnego Zebrania należy:

 1. Ustalenie wytycznych dla działalności Towarzystwa.
 2. Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa.
 3. Ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego.
 4. Wybieranie władz Towarzystwa. Minimalna liczba członków Towarzystwa niezbędna do wyboru władz stowarzyszenia wynosi połowę liczby członków Towarzystwa uprawionych do głosowania. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 5. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w przedmiocie działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 7. Podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd do załatwiania spraw zastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania.
 8. Nadania godności członka honorowego Towarzystwa.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Towarzystwa.

§ 24

Dla podejmowania Uchwał w Walnym Zebraniu musi uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw dotyczących zmiany statutu (§ 40) i rozwiązania Towarzystwa (§ 41).

§ 25

Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania.

§ 26

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. Funkcje sprawowane we władzach Towarzystwa są pełnione społecznie. Czynności nie wchodzące w zakres obowiązków funkcyjnych członków władz mogą być w razie potrzeby wynagradzane z przewidzianych na ten cel środków budżetowych Towarzystwa.

§ 27

W skład Zarządu wchodzą:

 1. Prezes
 2. 1-2 Wiceprezesów
 3. Sekretarz
 4. Skarbnik
 5. 1-5 członków Zarządu

Liczbę członków ustala Walne Zebranie. Dokonanie kooptacji członków Zarządu jest możliwe w przypadku ustąpienia lub utraty mandatu przez nie więcej niż połowę liczby członków Zarządu.

§ 28

Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Zarządu na zebraniach powoduje utratę jego mandatu. W przypadku ustąpienia lub utraty mandatu członka Zarządu, Zarząd uzupełnia przez kooptację swój skład zgodnie z ordynacją wyborczą. W koniecznym przypadku Zarząd dokonuje zmian na stanowiskach zajmowanych przez członków Zarządu. W razie jednoczesnego ustąpienia lub utraty mandatów więcej niż połowy członków Zarządu winno być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego Zarządu. Ustąpienie ze stanowiska w Zarządzie jest równoznaczne z utratą mandatu.

§ 29

 1. Zebrania Zarządu winny odbywać się co najmniej jeden raz w miesiącu. Do ważności decyzji i uchwał Zarządu wymagana jest obecność większości członków, w tym prezesa lub wiceprezesa, za wyjątkiem przypadku uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z powodu ustąpienia więcej niż połowy członków Zarządu. Z posiedzeń sporządza się protokoły podpisane przez prezesa lub wiceprezesa i sekretarza. Postanowienia Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa wymagana jest łączna reprezentacja Prezesa lub Wiceprezesa oraz któregoś z pozostałych członków Zarządu Towarzystwa.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentacja Towarzystwa na zewnątrz.
 2. Realizacja celów i zadań Towarzystwa.
 3. Wykonywanie uchwał Walnych Zebrań, zaleceń Komisji Rewizyjnej i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z realizacji programu działania i uchwał poprzedniego Walnego Zebrania.
 5. Zwoływanie Walnych Zebrań.
 6. Powoływanie rad, komisji, sekcji, określenie zakresu ich działania i kompetencji oraz nadzorowanie prac.
 7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 8. Podejmowanie uchwał i decyzji dotyczących bieżącej działalności Towarzystwa.
 9. Opracowanie preliminarzy budżetowych i dysponowanie funduszami przewidzianych budżetem.
 10. Przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa.
 11. Przystępowanie i powoływanie delegatów do innych stowarzyszeń fotograficznych w Polsce i za granicą. Stawianie wniosków do organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych, których Towarzystwo jest członkiem.
 12. Podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do osiągnięcia najlepszych wyników w realizacji celów wytyczonych przez statut i uchwały Walnego Zebrania.

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków stałych i dwóch zastępców, którzy wchodzą w skład Komisji w czasie nieobecności stałych członków. Na pierwszym zebraniu Komisja wybiera przewodniczącego spośród członków stałych.
 2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch jej członków, w głosowaniu jawnym. W przypadku równowagi głosów, decyduje głos przewodniczącego.
 3. Jeżeli podczas trwania kadencji Komisji Rewizyjnej powstanie wakat, Zarząd uzupełnia skład Komisji Rewizyjnej zgodnie z ordynacją wyborczą. Dokonanie kooptacji jest możliwe w przypadku ustąpienia lub utraty mandatu przez nie więcej niż jednego członka stałego Komisji Rewizyjnej. Dokonanie kooptacji zastępcy członka Komisji Rewizyjnej jest możliwe w przypadku ustąpienia lub utraty mandatu przez nie więcej niż połowę liczby zastępców członków tej Komisji.

§ 32

Do zakresu obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Badanie i kontrola gospodarki finansowej Towarzystwa.
 2. Kontrola całokształtu działalności Zarządu.
 3. Składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Zgłaszanie w uzasadnionych przypadkach wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 5. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę co najmniej raz w roku, występując z wnioskami do Zarządu Towarzystwa.

§ 33

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków stałych oraz dwóch zastępców, którzy wchodzą w skład Sądu w razie nieobecności członków stałych. Na pierwszym zebraniu członkowie Sądu wybierają spośród członków stałych przewodniczącego. W skład Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić członkowie innych władz Towarzystwa. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. Jeżeli podczas trwania kadencji Sądu Koleżeńskiego powstanie wakat, Zarząd uzupełnia skład Sądu Koleżeńskiego zgodnie z ordynacją wyborczą. Dokonanie kooptacji członka stałego Sądu Koleżeńskiego jest możliwe w przypadku ustąpienia lub utraty mandatu przez nie więcej niż połowę liczby członków stałych Sądu Koleżeńskiego. Dokonanie kooptacji zastępcy członka Sądu Koleżeńskiego jest możliwe w przypadku ustąpienia lub utraty mandatu przez nie więcej niż połowę liczby zastępców członków Sądu Koleżeńskiego.

§ 34

Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpatrywanie spornych spraw pomiędzy członkami Towarzystwa powstałych na tle działalności Towarzystwa.
 2. Prowadzenie dochodzeń przeciwko członkom Towarzystwa na żądanie Walnego zebrania lub Zarządu.
 3. Rozpatrywanie spraw natury etycznej wniesionych przeciwko członkom Towarzystwa.

§ 35

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 1. Upomnienie
 2. Nagana
 3. Nagana z ostrzeżeniem pozbawienia członkostwa
 4. Wykluczenie z Towarzystwa

§ 36

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania. Odwołanie powinno być wniesione do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu w ciągu 30 dni od doręczenia orzeczenia. Walne Zebranie może orzeczenie Sądu Koleżeńskiego zatwierdzić, zmienić lub uchylić z poleceniem ponownego rozpoznania sprawy we wskazanym kierunku. Od decyzji Walnego Zebrania nie ma dalszego odwołania.

§ 37

Z przebiegu rozprawy Sądu Koleżeńskiego sporządza się protokół podpisany przez członków Sądu przedkładając go Zarządowi Towarzystwa.

Rozdział V
MAJĄTEK, FUNDUSZE I SPOSÓB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

§ 38

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne środki tworzące fundusz. Majątek powyższy uzyskuje Towarzystwo z:

 1. Wpisowego i składek członkowskich.
 2. Zapisów, darowizn, spadków i subwencji.
 3. Wpływów z imprez i własnej statutowej działalności Towarzystwa.
 4. Dochodów z majątku stowarzyszenia.
 5. Wpływów z działalności gospodarczej Towarzystwa, prowadzonej według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, z której dochód nie może być przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa.

§ 39

Wszelkie akty prawne, które stwarzają zobowiązania pieniężne lub zmiany w majątku Towarzystwa winny być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

Rozdział VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 40

Zmiana statutu Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej w trybie jawnym, większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu przy kworum wynoszącym 1/3 członków uprawnionych do głosowania.

§ 41

Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania w warunkach określonych w § 40. Przy podjęciu uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie wyznacza co najmniej trzyosobową Komisję Likwidacyjną i ustala sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przekazaniu majątku Towarzystwa.

Rozdział VII
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 42

Dla pozyskania środków finansowych potrzebnych do realizacji jej celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem branży fotograficznej: handlu artykułami fotograficznymi i audiowizualnymi, usług fotograficznych, działalności reklamowej, wydawniczej i innej (PKD 74.20.Z).

§ 43

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§ 44

Stowarzyszenie podejmie działalność gospodarczą dopiero po uzyskaniu stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Pobierz Statut TTF w formacie PDF

Tyskie Towarzystwo Fotograficzne
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kojarzymy się z:
Statut TTF